Wat is de WSNP?

Als u problematische schulden heeft tracht u allereerst uw schulden op te lossen middels een schuldhulpverleningstraject. Slaagt dit niet, dan komt de WSNP om de hoek kijken.


De WSNP is een afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


Om toegelaten te worden tot de WSNP dient een verzoek ingediend te worden bij de rechtbank. De rechter zal u dan ter zitting roepen en uw verhaal aanhoren, tezamen met de stukken die u overlegd heeft bij de aanvraag. De rechter zal toetsen of de schulden al dan niet ’ter goeder trouw’ zijn ontstaan. Er kunnen redenen zijn om iemand niet toe te laten tot de WSNP. Redenen kunnen zijn:

  1. Indien blijkt dat schuldenaar niet ‘opgehouden is te betalen’. Dat wil zeggen dat de schuldenaar zijn schulden zelf kan blijven betalen;
  2. Indien de gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren na zal komen;
  3. Indien men opzettelijk zulke hoge schulden heeft laten ontstaan, dat men op dat moment al had kunnen weten dat ze onmogelijk betaald konden worden (goeder trouw toets).

Uitspraak WSNP

Wanneer de rechter de toepassing van de WSNP uitspreekt, zal de rechter ook gelijk een bewindvoerder en een rechter-commissaris aanwijzen. De naam van de schuldenaar zal gepubliceerd worden in de krant. Het is immers een openbaar traject. Na het van toepassing verklaren van de WSNP moeten schuldeisers hun vordering ter verificatie bij de bewindvoerder indienen. Gedurende de looptijd van de sanering kunnen er geen beslagen worden gelegd en wordt de rente over de vorderingen stilgezet. Let wel, dit geldt alleen ten aanzien van oude schulden.

Vrij te laten bedrag

De rechtbank stelt een vrij te laten bedrag (VTLB) vast. Alle inkomsten boven het VTLB, dienen afgedragen te worden aan de boedelrekening. De schuldenaar moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld voor zijn schuldeisers te verzamelen. De bewindvoerder controleert of de schuldenaar zijn verplichtingen nakomt.

De duur van de regeling

De schuldenaar is verplicht om de bewindvoerder (gevraagd en ongevraagd) te informeren omtrent al hetgeen hem persoonlijk dan wel financieel raakt. De regeling duurt minimaal drie en maximaal vijf jaar. Indien de rechtbank na verloop van de regeling oordeelt dat de schuldenaar zich aan verplichtingen die er bij de regeling horen heeft gehouden, wordt hem een schone lei gegeven. De schuldeisers worden betaald (voor zover er geld gespaard is) en het resterende bedrag van de vordering wordt een natuurlijke verbintenis (dat wil zeggen dat de nakoming niet meer in rechte afdwingbaar is). De schulden blijven dus wel bestaan, maar schuldeisers kunnen geen invorderingsmaatregelen meer nemen.